Fly i lufta koster milliardbeløp

Etableringen av et luftfartøyvernsenter på Kjeller vil koste Lillestrøm kommune rundt 640 millioner kroner over 20 år. De samfunnsøkonomiske kostnadene beregnes til om lag 1,6 milliarder kroner, viser analysen som Lillestrøm kommune har bestilt.

Analysen er gjort av selskapene Oslo Economics og COWI våren 2022.

Bakgrunnen for dette er en politisk bestilling om å utrede om det er mulig å etablere luftfartøyvernsenter for flyvende veteranfly sammen med planlagt byutvikling på Kjeller. Dette er en viktig avklaring for videre planlegging av området.

Kostnader i milliardklassen

Analysen er nå klar, og den peker på at fortsatt flyvirksomhet på Kjeller vil innebære store kostnader for både kommunen og storsamfunnet:

  • De kommunaløkonomiske merkostnadene består av om lag 300 millioner kroner knyttet til investeringer som er nødvendige for å etablere et luftfartøyvernsenter, samt dekning av underskuddet i et slikt senter.

  • De øvrige om lag 340 millionene knytter seg til tapt eiendomsskatt og reduserte stordriftsfordeler i kommunal tjenesteproduksjon, som en følge av redusert utbygging på Kjeller», heter det i rapporten.

  • I tillegg til dette peker analysen også på at bygging av et luftfartøyvernsenter vil føre til et bortfall av utbyggingsbidrag på rundt 660 millioner kroner. Dette er midler som eiendomsutviklere betaler for å opparbeide kommunal infrastruktur som parker og veier knyttet til området som utvikles.

  • De samfunnsøkonomiske kostnadene ved å etablere et luftfartøyvernsenter, beregnes til om lag 1,6 milliarder kroner. Mesteparten av dette knyttes til verdien av arealet som kreves for å realisere et slikt senter med en aktiv flystripe.

Ringvirkningsanalysen viser at full byutvikling på Kjeller uten luftfartøyvernsenter vil gi kommunen 3 500 flere sysselsatte i 2050, hovedsaklig fordi bydelen da får mer plass til nye innbyggere og nye arbeidsplasser.

Det er opp til politikerne i Lillestrøm kommune å vurdere hvorvidt etableringen av et luftfartøyvernsenter på Kjeller er verdt en kostnad på om lag 630 millioner kroner over 20 år.

Oslo Economics

Analyse med og uten luftfartøyvernsenter

Arbeidet med den økonomiske analysen ble gjennomført i perioden februar-mai 2022, og det er gjennomført tre separate analyser:

  • Analyse av kommunaløkonomiske virkninger, det vil si virkninger for Lillestrøm kommunes kostnader og inntekter

  • Analyse av samfunnsøkonomiske virkninger for ressursbruk og velferd i Norge, inkludert klima- og miljøvirkninger

  • Analyse av ringvirkninger, det vil si virkninger for lokal og regional sysselsetting

Alle disse tre analysene ser på forskjellen mellom en situasjon der Kjeller flyplassområde utvikles uten et luftfartøyvernsenter og med et luftfartøyvernsenter:

  • Det ene alternativet er full utbygging av flyplasstomta til bolig og næring, uten luftfartøyvernsenter eller flyvende fly – men med fredning i tråd med Riksantikvarens varsel, rullebanen inkludert.

  • I det andre alternativet brukes deler av flyplasstomta til utbygging av et luftfartøyvernsenter med en aktiv rullebane for veteranfly, omgitt av en nødvendig sikkerhetssone. Resten av tomta bygges ut til bolig og næring.

Konkluderer med at prisen ikke kan forsvares

Anbefalingen fra analytikerne i COWI og Oslo Economics er uansett tydelig:

«Vår klare vurdering er at merkostnaden ved arealet som beslaglegges på Kjeller er så betydelig at merverdien ved et luftfartøyvernsenter på Kjeller ikke kan forsvares», heter det i konklusjonen.

«Dersom Lillestrøm kommune, kulturminnemyndighetene eller andre aktører finner det riktig å prioritere ivaretagelsen av veteranflyene som i dag er på Kjeller, vil det derfor være ønskelig, i et samfunnsøkonomisk perspektiv, at disse ivaretas på en annen flyplass, der det uansett er flyaktivitet» står det videre.

Opprettelsen av et luftfartøyvernsenter betinger kjøp av tomt, kjøp og oppgraderinger av bygninger og etablering av sikring rundt rullebanen. Det er ikke avklart hvem som skal dekke disse kostnadene, påpeker analysen.

Rapporten legger til grunn at Lillestrøm kommune selv må bære kostnadene for etablering og drift av et luftfartøyvernsenter. I analysen pekes det på at den årlige driftskostnaden alene vil tilsvare hele kommunens budsjetterte driftsoverskudd for 2022.

Spørsmålet om dette er verdt prisen, er det politikerne som må avgjøre, understreker rapporten:

Årlig driftskostnad tilsvarende 260 grunnskoleplasser

«Det er opp til politikerne i Lillestrøm kommune å vurdere hvorvidt etableringen av et luftfartøyvernsenter på Kjeller er verdt en kostnad på om lag 630 millioner kroner over 20 år. Politikk handler om å prioritere mellom ulike formål, og det finnes ingen fasit på hva som er riktig å prioritere. [...]

De årlige kostnadene på i størrelsesorden 31 millioner kroner, utgjør om lag 0,4 prosent av kommunens driftskostnader, og tilsvarer omtrent det budsjetterte driftsoverskuddet i 2022. 31 millioner kroner tilsvarer som et eksempel kostnaden for 260 elevplasser i grunnskolen.

I 2022 budsjetterer Lillestrøm kommune med nær 140 millioner kroner til å drifte kulturtiltak. Dersom man anser merkostnaden på 31 millioner kroner som en kostnad som hører hjemme på kulturbudsjettet, vil det da kreve en økning på 22 prosent i dette budsjettet».

Luftfartøyvernsenter krever store omprioriteringer

Rapporten påpeker at det selvfølgelig er mulig å gjøre slike store omprioriteringer, men viser her til kommunedirektørens uttalelse i forbindelse med budsjettfremlegget:

«Kommunens økonomi er stram og med mindre handlingsrom enn det som er ønskelig. Kommunens tjenester drives effektivt, og de enklere innsparingsgrepene er i stor grad brukt opp. Det er tøffe prioriteringer eller større omstillingsprosjekter som må til for å skape handlingsrom».

Lillestrøm kommune er i utvikling og vekst som et attraktivt sted og bo og jobbe. Analysen peker på at omprioriteringer vil påvirke dette i stor grad:

«…et luftfartøyvernsenter på Kjeller vil beslaglegge areal som gjør at befolkningsveksten i kommunen antagelig blir vesentlig lavere enn hva den vil bli med en full utvikling av Kjeller. Dette påvirker også antall sysselsatte og aktiviteten i kommunen. Dersom politikerne i Lillestrøm ønsker vekst vil derfor et luftfartøyvernsenter slå negativt ut, men dersom politikerne ikke ønsker vekst, er det heller ikke så farlig at luftfartøyvernsenteret beslaglegger areal».

Forsvaret trenger inntektene, kan ikke gi bort tomta

Spørsmålet om hvorvidt flyplasstomta kan overdras til Lillestrøm kommune gratis eller til redusert pris, ble i 2020 besvart av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i Stortingets spørretime. Der understreket statsråden at Forsvaret vil gi kommunen forkjøpsrett, men at tomteparsellene skal selges til markedspris for å sikre Forsvaret nødvendige ressurser fra eiendomssalget:«All avhending av statlig eiendom er regulert av Avhendingsinstruksen fastsatt ved Kongelig resolusjon i 1997. Grunnprinsippet er at avhendingen skal skje på den måten som gir det beste økonomiske resultatet for staten», svarte Bakke-Jensen.

Publisert 24.06.2022 / Oppdatert 29.06.2022