Flyplassen kommer for salg

Forsvarsbygg eier 90 prosent av flyplassområdet på Kjeller, mens Aspelin Ramm eier resten. Forsvarsbygg skal selge sin del for utvikling, mens Lillestrøm kommune legger en plan for hvordan området skal brukes i årene som kommer.

Det var i 2016 at Stortinget vedtok å legge ned Kjeller flyplass. Forsvarsbygg skal gradvis avvikle sin virksomhet og flytte fra Kjeller i 2026. Forsvarssektorens behov for en operativ flystripe opphører i 2025.

Norges eldste militære flybase skal dermed avvikles, og i tråd med Stortingets beslutning skal Forsvarsbygg inndele i tomter og selge eiendommen. Den er på 1100 dekar, som nå blir tilgjengelig for nye formål.

Det er Lillestrøm kommune som er planmyndighet for eiendommen. I kommuneplanen er området definert som område prioritert for vekst. I september 2020 ble visjon og målsetninger for hva området skal benyttes til lagt frem for politisk behandling. Kommunen har nylig fått utarbeidet en grundig ny risiko- og sårbarhetsanalyse, som skal etterfølges av en økonomisk analyse der alle økonomiske aspekter for kommunen bør bli belyst, inkludert samfunnsøkonomiske langsiktige ringvirkninger. Prosessen som nå følges skal ende opp i en ny kommunedelplan som skal vedtas i 2026.

De fleste bygningene på Kjeller flyplass er såkalte formålsbygg. Her finnes verksted, haller, lager, kontorbygg, garasjer, vaktbygg, brannstasjon, prøvebukkhus og kjørehus. De av byggene som bevares i en ny kontekst byggene vil transformeres for i ny bruk uten at verdien svekkes. Disse vil være viktige for historiefortellingen og identiteten til området.

Riksantikvaren varslet i 2018 oppstart av fredningsprosess og har startet påulike vurderinger av fredningstiltak og -omfang på eiendommen. Deres endelige forslag vil bli lagt frem etter den politiske behandlingen om videre bruk av området. Forsvarsbygg og Aspelin Ramm vil samarbeide med Lillestrøm kommune, Riksantikvaren og for å ivareta Kjellers forsvarshistoriske verdier.

Frem til 2011 var flyplass-eiendommen på nesten 1 million m2 på Kjeller heleid av den norske stat. Da ble omlag 100 000 kvadratmeter av flyplassen skilt ut i forbindelse med opprettelsen av Aerospace Industrial Maintenance Norway (AIM). I 2017 ble denne eiendommen solgt til eiendomsselskapet Aspelin Ramm.

Året etter, i 2018, ble det statseide AIM solgt til Kongsberg Kongsberg Aviation Maintenance (KAMS), som nå leier området av Aspelin Ramm.

Området som eies av Aspelin Ramm er markert med gult på dette bildet.

Området som Aspelin Ramm eier, representerer en stor del av Kjellers kulturhistoriske verdi. I kommunens arbeid med kommunedelplanen fremover ønsker Aspelin Ramm å være med og bidra til en byutvikling som kombinerer bærekraft, byliv og historieformidling gjennom vern og styrking av Lillestrøm som kunnskapsby.

Les mer om Lillestrøm kommunes arbeid med å utvikle den nye bydelen.

Les mer om salget av flyplass-eiendommen

Publisert 09.03.2022 / Oppdatert 12.05.2022