Slik vil vi ta vare på historien

Den beste måten å ta vare på verneverdige bygg på, er å fylle dem med nytt innhold som viser oss de varige verdiene.

En del av Lillestrøms og Kjellers historie er knyttet til flyaktiviteten på Kjeller, og det vil være viktig å bevare spor av dette ved framtidig utvikling av området. Noe av det viktigste for en bærekraftig bevaring av kulturminner er å sikre at flest mulig får nytte og glede av den historiske bygningsmassen. Dette er den beste måten å sikre en langsiktig bevaring.

Vi ønsker at Kjeller skal bli et mangfoldig område der den historiske identiteten er én av mange faktorer som gjøre det til et spennende og godt sted. Denne helheten oppnår vi best ved å finne en riktig balanse mellom vern gjennom bruk, transformasjon og tilrettelegging for ny utvikling.

Vern er en formell begrensning på hva man kan gjøre med en bygning, gjennom fredning eller andre virkemidler.

Transformasjon er et faguttrykk som beskriver større ombygninger, endringer og tilpasninger av eksisterende bygg. Vi ønsker å arbeide med transformasjon av deler av bygningsmassen på Kjeller, og jobbe med hvordan dette kan tilrettelegge for fremtidsrettet bruk.

Fredning bør forbeholdes de bærende verneverdiene, og nyanseres slik at det åpner for kreativitet hos arkitekter og utviklere, der dette er riktig for å fremheve verdier og aktivisere.

Samtidig handler mye av historien om Kjeller flyplass om mer enn bygninger og fly. Den handler også om innovasjon, teknologisk utvikling og spesifikk kunnskap. Derfor mener vi det også kan være viktig å bevare enkelte fysiske trekk som vil ha stor symbolverdi, og fremheve noen detaljer og enkeltelementer som kan fortelle om vedlikehold av fly, detaljkunnskap og prosesser som har skjedd her.

Pionerånden og forskningsmiljøet er også en svært viktig del av arven til Kjeller, en arv som kan leve i lang tid fremover og skape store verdier. Derfor er det ekstremt viktig å legge til rette for videre innovasjon, kunnskaps- og samfunnsutvikling på Kjeller.

Noe av det viktigste for en bærekraftig bevaring av kulturminner er å legge til rette for ny utvikling. Slik skaper man næringsgrunnlag og ny aktivitet i den historiske bygningsmassen, som sikrer langsiktig bevaring av kulturminner.

Vi som nå arbeider for denne utviklingen mener strategien må være å ivareta både historie og fremtid, og forene disse til det beste for Lillestrøm videre.

Publisert 09.03.2022 / Oppdatert 29.04.2022